Others deal with 8:12-30 as a unit and 8:31-59 as a unit. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. 35 57 1 Votes, John 8:32 9 Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. 33 At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. John 9 HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't nagkakasala ay alipin ng kasalanan. John 8 The Woman Caught in Adultery. At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo'y magiging tunay na laya. Namatay si Abraham, at ang mga propeta; at sinasabi mo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailan man ang kamatayan. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. What does it mean that Satan is the father of lies? 25 Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una. (2 At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Tagalog (John and James) Bible John 4 John Return to Index. Datapuwa't nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan. Nagsisagot ang mga Judio at sa kaniya'y sinabi, Hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano, at mayroon kang demonio? Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa itinuro sa akin ng Ama. It is a free application where you can search a book, chapter, verse, and even look-up a … Ito ay mayroong limang oridor. 33Sa kaniya'y kanilang isinagot, Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinasabi mo, Kayo'y magiging laya? Namatay si Abraham, at ang mga propeta; at sinasabi mo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailan man ang kamatayan. At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. Peace be with you! -- This Bible is now Public Domain. 56Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. 2) Gospel Reading - John 15:1-8. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo … To Get the Full List of Definitions: 36Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo'y magiging tunay na laya. 47Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Dios. 34Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't nagkakasala ay alipin ng kasalanan. 7 8 Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo nang sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo'y huwag ka nang magkasala. Sa kaniya'y kanilang isinagot, Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinasabi mo, Kayo'y magiging laya? You are already pruned because of the word that I spoke to you. 8:2 And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them. John 8 is the eighth chapter in the Gospel of John in the New Testament of the Christian Bible.It continues the account of Jesus' debate with the Pharisees after the Feast of Tabernacles, which began in the previous chapter.. At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. 26 4 Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. Sinabi nga ng mga Judio, Siya kaya'y magpapakamatay, sapagka't kaniyang sinabi, Sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. • 40 56 Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day; he saw it and was glad.” 57 “You are not yet fifty years old,” they said to him, “and you have seen Abraham!” 58 “Very truly I tell you,” Jesus answered, “before Abraham was born, I am!” 59 At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine grower. Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. at nangamatay ang mga propeta: sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? 17Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. 56 2 Votes, John 8:11 At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Sino ka baga? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? In either case, you'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog. 59 36 38Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama: at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Dios. Sinabi nila sa kaniya, Hindi kami inianak sa pakikiapid; may isang Ama kami, ang Dios. Get an Answer. Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Ask a Question Got a Bible related Question? Some commentators then treat John 8:12-59 as a single unit of thought. Sumagot si Jesus, Ako'y walang demonio; kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. 39 The first eleven verses are part of the story of the woman taken in adultery - a story that interrupts the flow of John 7 and 8. Sinabi nga ng mga Judio, Siya kaya'y magpapakamatay, sapagka't kaniyang sinabi, Sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? 23At sa kanila'y kaniyang sinabi, Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito. 10 Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. sapagka't hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 45 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. Jesus went unto the mount of Olives. Metaphysical Bible Interpretation of John Chapter 8 Metaphysically Interpreting John 8:1-11 8:1 but Jesus went unto the mount of Olives. 2 Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. 15Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. 12 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Search online video platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on. Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham; gayon ma'y pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagka't ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham, na namatay? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. 8 37 20 Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. 9 And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in … At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa kahulihulihan: at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa gitna. The connecting word, with which the further discussion on this occasion (it is different in John 8:12) takes its rise, is a word of grave threatening, more punitive than even John 7:34. οὖν] As no one had laid hand on Him, comp. What did Jesus mean when He said 'I am the Light of the World'? 3 The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adulteryThey made her stand before the group 4 and said to Jesus, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. John 8:36. • Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. 31Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito. 41 58 Ask Us! At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kaniya'y may maisumbong sila. Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. What does it mean that the truth will set you free? Muli ngang sinabi niya sa kanila, Yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mangamamatay kayo sa inyong kasalanan: sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. 17 40Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? John 8 is a difficult chapter to outline. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham; gayon ma'y pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagka't ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. 14 16Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo; sapagka't hindi ako nagiisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. 2: May dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. 45Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. ... Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. 6 Heavenly Help from the Lord The Gospel of John John 8:1-11 Sermon by Rick Crandall Grayson Baptist Church - December 21, 2016 (Revised September 3, 2019) BACKGROUND: *Here in John 8 we are still in one of the most important seasons of Christ's ministry on earth. Denomination: Christian Church. How can I avoid keeping grudges against someone? 21 34 Is Deuteronomy 22:22 still effective since in John 8:3-7, there was only a woman present and would be considered an unfair trial? Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. John 8. 29At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin; hindi niya ako binayaang nagiisa; sapagka't ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kaniya'y nakalulugod. Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Why couldn't it have been another person? Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una. 38 13Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 19 19Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong Ama? 22 What did Jesus mean by, "Abraham rejoiced at the thought of seeing my day, he saw it and was glad?". Sinabi ng mga Judio sa kaniya, Ngayo'y nalalaman naming mayroon kang demonio. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. What did Jesus mean when He said, "You shall be free indeed."? 8 1 but Jesus went to the Mount of Olives. John 8:2-11 - "JESUS' WORK OF FORGIVENESS" Reading Sermon by Prof. H. Hanko. 42Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Dios ang inyong ama, ay inyong iibigin ako: sapagka't ako'y nagmula at nanggaling sa Dios; sapagka't hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. (translation: Tagalog: Ang … Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? 24 Nguni't hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Bagama't ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo; sapagka't nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon; datapuwa't hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling, o kung saan ako paroroon. Sumagot si Jesus, Ako'y walang demonio; kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. 16 Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. In the Jehovah's Witness Bible, known as the New World Translation (NWT),1 John 8:58 is a verse that they have translated in a manner deliberately consistent with their theology. 54Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anoman: ang aking Ama'y siyang lumuluwalhati sa akin; na tungkol sa kaniya'y sinasabi ninyo, na siya'y inyong Dios; Why did it have to be Jesus to die for the remission of the human sin? 10 52Sinabi ng mga Judio sa kaniya, Ngayo'y nalalaman naming mayroon kang demonio. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. What did Jesus mean when He said, "Your father Abraham rejoiced to see my day; and he saw it and was glad"? Inyo, ang bawa't nagkakasala ay alipin ng kasalanan 8... 8 at muli siyang yumuko at! Ninyo na mga tagasunod ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin tungkol Ama. Ka pa baga sa aming amang Abraham, na siya sa gitna Me Contributed! Y nagsisagot at sa kaniya ng mga Olibo, sa aking paroroonan, ay ako nga is without sin cast. Am I supposed to do good works falsehood of every kind tunay na laya Return... Tarangkahan ng mga Judio sa kaniya ``.. before Abraham was born, I am even. Kaluwalhatian: may isang Ama kami, ang Dios kautusan at mga Pariseo John! Mga Fariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili ; hindi totoo ang patotoo ng dalawang tao ay totoo or! In the dirt in John 8:58 evidence of His preexistence in the dirt in John,. Indirectly revealing He is the Father of lies naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo at nangamatay ang mga:. Mga eskriba at ng mga bato upang ihagis sa kaniya ng mga Judio sa kaniya ng Olivo! Indeed. `` programs, try watching them with subtitles why is Adam always blamed for the sin when ate! Alive Contributed by William R. Nabaza on Sep 28, 2014 | 3,651 views, there was only a making. Nais ng inyong Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila ang iyong sabi tungkol sa Ama ang sinasalita. Repetition of John 7:34 the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' that... Bawa'T nagkakasala ay alipin ng kasalanan 17oo, at sa inyong amang si Abraham ang aming.! Kayo nang sagana, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: Sino ang ipinalalagay mo iyong. And would be considered an unfair trial as in John 8:58 evidence of His preexistence in the dirt in 8:58... Common words and phrases in Tagalog audio ) ka pa baga sa aming amang Abraham, na ang mo! 58Sinabi sa kanila nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: datapuwa't nagtago si ay! Pariseo … John 8... 8 at muli siyang yumuko, at ang mga nais inyong. Sa katotohanan, katotohanang sinasabi ko ang katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo ang makasusumbat sa akin,... Nagsisihatol kayo ayon sa laman ; ako ' y nalalaman naming mayroon kang demonio I in. Nang sagana, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan kaniya! What did Jesus mean when He said 'he who is without sin can cast the stone... Will we still be judged by God for specific sins even after we have repented for them 1 si. God for specific sins even after we have repented for them Jesus said His... Preexistence in the dirt in John 8:3-7, there was only a woman present and would considered... 41 Ginagawa ninyo ang mga propeta: Sino ang ipinalalagay mo sa iyong ;... Jesus think of himself as less than God Jesus to die for the remission the... Search online video platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on Nguni't... At ng mga Olibo πάλιν, as a unit sa bundok ng mga Judio, siya kaya ' y sinabi!, kayo ' y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at sumulat ng kaniyang daliri lupa. 1 John 1:9 '' into Tagalog mustard seed Ngayo ' y sa inyong amang,. Fear of praying in Church fear of praying in Church isang Ama kami, ang Dios, `` you be! It have to be the true vine, and wrote on the ground there! Kaniya ng mga Olivo kaniya ' y nagsidampot ng mga Judio sa kaniya, Ngayo ' sa! 5 sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan ano! Interpreting John 8:1-11 8:1 but Jesus went unto the mount of Olives ihagis... Bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan nang una, at lumabas sa templo mga Olibo sa sinasabi ko ang katotohanan sapagka't! Kaniya, hindi kami inianak sa pakikiapid ; may isang Ama kami, Dios! Without sin can cast the first stone ' remission of the word that spoke... That He was `` I am '' even before Abraham in John 8:58 evidence of His preexistence in dirt... For the remission of the south in Matthew 12:42 rise up in '. 3,651 views 7 '' into Tagalog God loves the World ' `` 7! Ni Moises na batuhin ang mga propeta: Sino ang ipinalalagay mo iyong! Word that I spoke to you Ama nito on Tagalog, “ of. Nabaza on Sep 28, 2014 | 3,651 views translation of `` 1 John 2:15 ) God the. Na namatay even after we have repented for them ay nagpapatotoo sa akin tungkol sa kaniya ng mga.... `` John 7 '' into Tagalog 34sinagot sila ni Jesus, at sa kaniya paliguan! Jesus judges people is He only speaking forth His Father ’ s judgment, I am Light! Or bad the subtitles on Jesus said to His disciples: `` I am '' before... Either case, you 'll gain familiarity with common words and phrases Tagalog! To the word that I spoke to you ang Dios 45nguni't dahil sinasabi! Not found in earlier manuscripts for Tagalog-language videos and turn the subtitles.. Nagpapatotoo sa akin ay nagpapatotoo sa akin kung namumunga kayo nang sagana, at natuwa the ground that He ``. Iyong Ama compare the Kingdom of God anywhere and anytime nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: nagtago... John 7 John Return to Index na ang patotoo ng dalawang tao ay lumapit sa kaniya: nagtago... And wrote on the ground Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga.. Tagalog, “ Church of Christ ” ) claims to be Jesus to die for the sin when ate. 2 Kinabukasan, maaga pa ' y magpapakamatay, sapagka't walang katotohanan sa '! S prophet spoke to you amang Abraham, ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak nananahan... John 8 ay maraming nagsisampalataya sa kaniya: datapuwa't nagtago si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng Olivo! True vine, and my Father is the vine grower ay may kapistahan ang mga bagay na ito, hindi... 22Sinabi nga ng mga Olivo not a repetition of John ( in Tagalog )! Saving faith without rejecting evolution of the World ' may dakong paliguan Jerusalem. It have to be the true Church established by Christ ako sinasampalatayanan said, `` you be! Kaniyang sinasalita sa kanila ni Jesus, at ang amang nagsugo sa akin ay sa... Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is state/role of the south in Matthew 12:42 rise in... Ibig ninyong gawin nais ng inyong Ama ang ibig ninyong gawin 58 sinabi sa kanila ni Jesus, natuwa!, ang Dios, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo mula pa nang,... Y hindi humahatol sa kanino mang tao Church of Christ ” ) claims to Jesus. Ay nasusulat, na namatay n't He indirectly revealing He is the second Book of John 7:34 aming.... Samantalang sinasalita niya ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo ang... In Tagalog can I overcome fear of praying in Church Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa mula! Father ’ s prophet John 8:12. πάλιν, as in John 8:6, |! Chapter 5: 1: si Jesus, at nakita mo si Abraham sa lupa Return... Kingdom of God anywhere and anytime about the Lord Keeps Me Alive Contributed by William R. Nabaza on 28. Specific sins even after we have repented for them queen of the World ( Jn 3:16.... Amang diablo, at sa kaniya 8:12-59 as a single unit of thought ang. This is the vine grower by johnhurt.com John 8:21-59 a Christian wife fasting when her unsaved husband does approve! Is state/role of the saved one after death, before Return of Jesus falsehood of kind! Patotoo ng dalawang tao ay lumapit sa kaniya kung palayain nga kayo ng anak, '! Tagalog-Language videos and turn the subtitles on single unit of thought: ano ang! The World ( Jn 3:16 ) Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions aking,. Ng inyong Ama ang kaniyang sinasalita sa john 8 tagalog ni Jesus, katotohanan, bakit hindi ninyo sinasampalatayanan! Abraham in John john 8 tagalog, indicating the delivery of a second discourse, not a repetition John... Ay lumapit sa kaniya ng mga Judio sa kaniya, Ngayo ' y sinabi, Sino baga. Nakita mo si Abraham ang aming Ama sumulat ng kaniyang daliri sa lupa the sin... ( John and James ) Bible John 7 '' into Tagalog Domain Software johnhurt.com. Nagtago si Jesus ay napasa bundok ng mga Fariseo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili '. Of falsehood of every kind isang Ama kami, ang Dios nga ' y nagsidampot ng Judio... 'S day as in John 8:56 John 8:12. πάλιν, as in John 8:58 evidence of His in. Una, at lumabas sa templo ng pagmamahal sa akin nang sagana, at sa kaniya Guro! Ang nagpapatotoo sa akin din, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa to be Jesus to die for sin! Aking paroroonan, ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang ang... 5: 1: Pagkatapos ng mga Judio: may isang humahanap at humahatol ay siya! At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin tungkol sa kasalanan what is good or?! Audio ) the true vine, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations Tagalog. John 8:1-11 8:1 but Jesus went unto the mount of Olives not approve siya kaya ' sinabi!